teksty naglowek logotyp

 

 

 

 

 

 

Dotacje na zabytki

Przywrócenie świetności starym, zabytkowym budynkom nie należy do łatwych zadań. Rygorystyczne przepisy, często już na wstępie, skutecznie zniechęcają do podejmowania jakichkolwiek prac renowacyjnych. Do tego nierzadko zdarza się, że remont starego budynku kosztuje znacznie więcej niż wybudowanie nowego. Właściciele nieruchomości zabytkowych mogą jednak liczyć na pewne formy finansowego wsparcia.

 

Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkin

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to niewątpliwie najpewniejsze i najskuteczniejsze źródło finansowego wsparcia prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku. Co roku z takiego wsparcia korzysta kilkaset zabytków, a łączna kwota pomocy sięga kilkudziesięciu milionów złotych (w roku 2013 - 82 mln złotych). O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Zazwyczaj organizowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie prac ze śodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy trwa do dnia 31 października, drugi natomiast do dnia 31 marca.

 

Dotacje z budżetu województw

logo dolny slask

Każde z województw co roku wspiera remonty zabytków kwotą kilku milionów złotych mln zł. W województwie Dolnośląskim jest to np. kwota ok 5 mln. złotych. Nabory wniosków o dotację z budżetu województw organizowane są raz w roku, zazwyczaj w styczniu. O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie.

Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Podobnie jak dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z budżetu województw są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych (a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku środków unijnych, po ich wykonaniu).

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

INFRASTRUKTURA SRODOWISKO

W ramach Priorytetu VIII można realizować projekty z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego: renowacji zabytków wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych, zabytkowych parków i ogrodów. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych z przeznaczeniem na cele kulturalne.

 

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

regionalny program operacyjny

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 (RPO) stanowią najistotniejszy instrument polityki regionalnej każdego województwa w okresie 2014-2020, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach tych programów można między innymi realizować takie przedsięwzięcia jak: ochrona, rozwój i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji, w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

 

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020

logo czpl

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Obszar wsparcia to następujące regiony:

 • Polska: części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie;
 • Czechy: 5 krajów - liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski.

Program dysponuje największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa środków programu jest przeznaczona na ochronę, poprawę dostępności transportowej, wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach programu można między innymi realizować takie przedsięwzięcia jak:

 • zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych;
 • wpieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
 • działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego;
 • wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 

Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

logo

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia), w tym dziedzictwo kulturowe. Współfinansowane są następujące typy działań:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych,
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych,
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych,
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym,
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

indeks1

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

W ramach programu wspierane są między innymi badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Niestety, beneficjentem tego typu działań są wyłącznie gminy oraz instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

 

Nasz zabytek

 

 

Wspieramy


17poludnik

Copyright © 2014 ARC Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.